ข้อกำหนดในการให้บริการ Cleartoo – Cleartoo for You

 

Cleartoo for You เป็นบริการเสริมจาก Cleartoo สำหรับผู้ขายภายใต้รูปแบบการฝากขายให้ Cleartoo เป็นผู้จำหน่าย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ฝากขาย” “ผู้ขาย” หรือ “คุณ”

 

ข้อกำหนดในการให้บริการ Cleartoo for You เหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ Cleartoo Co., LTD (“Cleartoo”) หากคุณส่งสินค้าให้ Cleartoo ข้อกำหนดในการใช้งานของเราซึ่งอธิบายถึงสิทธิในการรระงับข้อพิพาทของคุณ จะรวมอยู่ด้วยเป็นข้อมูลอ้างอิง

 

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เนื่องจากข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพันของคุณ คำนิยามใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการ Cleartoo for You ไม่มีการตีความและมีความหมายเดียวกับคำนิยามในข้อกำหนดในการให้บริการและ/หรือนโยบายของ Cleartoo ที่มีผลบังคับใช้อยู่ Cleartoo อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการ Cleartoo เหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Cleartoo แต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 

เงื่อนไขนี้มีผลอย่างไร

 

Cleartoo จะตรวจสอบสินค้าที่คุณส่งมาให้เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อลงรายการสินค้าที่ยอมรับให้จำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา (เรียกแยกและรวมกันว่า “ทรัพย์สิน” “รายการ” หรือ “สินค้า”) หลังจากคุณส่งสินค้ามา Cleartoo จะแจ้งให้คุณทราบหากมีสินค้าใดๆ ของคุณที่เรายอมรับให้จำหน่ายบนบริการของเรา Cleartoo ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าของคุณก่อนลงรายการ

 

เงื่อนไขการยอมรับสินค้า

 

Cleartoo จะยอมรับเฉพาะสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานการยอมรับที่เข้มงวดของเราเท่านั้น เราอาจปฏิเสธสินค้าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ สินค้าแต่ละรายการจะได้รับการประเมินเพื่อตัดสินโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าสินค้านั้น (ก) อยู่ในสภาพดีเยี่ยม ใหม่หรือเหมือนใหม่ และผ่านการซักและตากใหม่อย่างเหมาะสม หากจำเป็น (ข) ไม่มีรอยเปื้อน ขุยผ้า รู กลิ่น และร่องรอยอื่นๆ ของความเสียหายมากเกินไป (ค) เป็นสินค้าตามฤดูกาลและได้รับความนิยม (ง) เป็นสินค้าของแท้ (จ) มีฉลากแบรนด์ติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จัก และ (ฉ) การรับรองและการรับประกันในส่วน “การรับรอง การรับประกัน และการชดเชยของคุณ” ด้านล่างนั้นเป็นจริง

 

การรับประกันการส่งคืน

 

คุณสามารถเลือกเพิ่มประกันการส่งคืนโดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ หากคุณเลือกประกันการส่งคืน Cleartoo จะส่งคืนสินค้าที่เราไม่ยอมรับไปยังที่อยู่ของคุณตามที่ระบุในแบบฟอร์ม หากคุณไม่เลือกใช้ประกันการส่งคืน สินค้าที่เราไม่ยอมรับจะถือเป็นทรัพย์สินของ Cleartoo โดยทันทีและไม่สามารถเพิกถอนและส่งคืนได้ Cleartoo ของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับสินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายและสินค้าที่ยอมรับโดยไม่ได้จำหน่าย บริษัทจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว (โปรดดูการรับคืน) โดยไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยคุณสำหรับสินค้าที่เราไม่ยอมรับเหล่านั้น หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อกำหนดข้างต้น โปรดเลือกใช้ประกันการส่งคืนหรือพิจารณาข้อกำหนดข้างต้นก่อนใช้บริการจัดการการขนส่งสินค้าของเรา

 

 

การรับรอง การรับประกัน และการชดเชยของคุณ

 

คุณชี้แจงและรับประกันว่า (ก) คุณได้รับกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายทรัพย์สินนั้น (ข) ทรัพย์สินบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิในการครอบครองหรือภาระติดพันอื่นๆ (ค) ทรัพย์สินไม่ได้ถูกขโมยมาหรือเป็นสินค้าปลอมหรือเป็นสินค้าที่กฎหมายไม่อนุญาตให้จำหน่าย และ (ง) ทรัพย์สินไม่ได้ละเมิดการใช้งานในทางที่ผิดหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลาง และระเบียบข้อบังคับการบริหารใดๆ

 

ราคาขาย

 

ผู้ขายสามารถกำหนดราคาขายได้หากและต่อเมื่อราคาสินค้าแสดงอย่างชัดเจนบนสินค้า สินค้าทั้งหมดที่ไม่มีราคาแสดงอย่างชัดเจนบนสินค้าจะได้รับการกำหนดราคาโดย Cleartoo

 

Cleartoo ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาใหม่ให้สินค้าใดๆ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า 

 

การชำระเงิน

 

การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับราคาและประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ คุณจะได้รับการชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อสินค้าจำหน่ายได้และผู้ซื้อเก็บสินค้าไว้เกินระยะเวลาที่มีสิทธิ์ส่งคืน คุณจะได้รับการชำระเงินในบัญชีทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์

 

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ซื้อมีสิทธิ์ส่งคืนสินค้า หากอยู่ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลาจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันทำการถัดไป

 

เวลาตัดรอบระยะเวลาคำนวณคือทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์เวลา 23:59 น. อย่างไรก็ตาม หากสินค้ามีการส่งคืนไปยังบริการฝากขาย ผลิตภัณฑ์จะถูกนำกลับไปจำหน่ายอีกครั้ง และคุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หลังจากที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในครั้งถัดไป การชำระเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมหากสินค้าของคุณมีการประมูลหรือซื้อไปโดยใช้ข้อเสนอส่วนลด การคำนวณการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 

สินค้าที่แสดงในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

 

Cleartoo ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าใดๆ บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (รวมถึงพาร์ทเนอร์การค้าปลีกโดยการประมูลออนไลน์ในการตลาดผสานรวมทุกช่องทางธุรกิจ (หลายช่องทาง) และช่องทางการจัดจำหน่าย)

การชำระเงินทางออนไลน์และออฟไลน์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดแก่ผู้ขายสินค้าที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

 

สินค้าปลอมและสินค้าที่ถูกขโมยมา

คุณรับทราบและเข้าใจว่า Cleartoo อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์หากสินค้าฝากขายเป็นสินค้าปลอม ถูกขโมยมา หรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Cleatoo จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและแบรนด์ที่พยายามติดตามแหล่งที่มาของสินค้าปลอม

คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ส่งมอบให้เราเป็นสินค้าของแท้ กระบวนการตรวจสอบของ Cleartoo ถือเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยอิสระ หาก Cleartoo ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าสินค้าในกระเป๋าเดินทางของคุณเป็นของแท้หรือสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองสินค้าของแท้ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว Cleartoo ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายชุดที่พิจารณาได้ว่าเป็นสินค้าปลอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

คุณจะยังคงเป็นเจ้าของและถือกรรมสิทธิ์ในสินค้าแต่ละรายการที่ Cleartoo ยอมรับจนกว่าสินค้านั้นจะ “จำหน่ายไปแล้ว”

คุณและ (ข) Cleartoo จำหน่ายสินค้าของคุณแก่ลูกค้า และ Cleartoo ไม่ได้รับสินค้าคืนภายในระยะเวลาการส่งคืน ณ เวลานั้น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินแต่ละรายการที่จัดซื้อผ่านทางการเป็นพาร์ทเนอร์นี้จะถ่ายโอนไปยัง Cleartoo เมื่อคุณได้รับการชำระเงิน